EUROPA -- Konkurs Patria Nostra -- IV Edycja

2018-09-11 12:17

Na prośbę organizatorów - Fundacja PATRIA NOSTRA - publikujemy zaproszenie do udziału w konkursie dla młodzieży polonijnej.

 IV edycja konkursu PATRIA NOSTRA składająca się z 4 niezależnych konkursów:

  -- konkursu Światowego adresowanego wyłącznie do polskiej
     młodzieży zagranicznej z USA, Unii Europejskiej
     a także Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu

  -- oraz 3 konkursów regionalnych na Mazowszu, w Małopolsce
     oraz Wielkopolsce, w których będzie uczestniczyć także
     polonijna młodzież z USA i Europy Zachodzniej


Zgodnie z regulaminem, Szkoła może wziąć udział w jednym
z 4-ch konkursów w ramach IV edycji, zgłaszając tylko 1 drużynę,
składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela-opiekuna.

W pierwszej kolejności będzie się odbywał Konkurs Światowy,
do którego rejestracja będzie trwała tylko do 20 września 2018
i do którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Konkurs jest adresowany do  młodzieży szkolnej klas VII i  VIII
szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

PRACE KONKURSOWE
=================
Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy
prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku.
Organizator przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na
podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym. Tematy
przewodnie IV Edycji Konkursu są związane z budową niepodległego
państwa polskiego po 1918 roku, jednakże w ramach konkursu
wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii
naszego kraju.


NAGRODY GŁÓWNE – WYCIECZKI DO POLSKI
====================================
Liczymy że w 4 konkursach PATRIA NOSTRA weźmie udział kilkadziesiąt
drużyn uczniowskich, polskiej młodzieży z EUROPY. Autorzy najlepszych
prac konkursowych otrzymają nagrody główne – kilkudniowe wycieczki
edukacyjne do Warszawy, Krakowa i Poznania.

Zakładamy że wycieczki do Polski będą zrealizowane dla 8 najlepszych
drużyn uczniowskich z EUROPY Zachodniej ( 32 osoby ), zgodnie z poniższym
harmonogramem:


  -- w ramach konkursu światowego wycieczka w dniach
     10-16 listopada 2018 dla 2 drużyn z EUROPY Zach. ( 8 osób )

  -- w ramach konkursu regionalnego Mazowsze wycieczka w dniach
     16-20 lutego 2019 r. dla 2 drużyn z EUROPY Zach. ( 8 osób )

  -- w ramach konkursu regionalnego Małopolska wycieczka w dniach
     16-20 marca 2019 r. dla 2 drużyn z EUROPY Zach. ( 8 osób )

  -- w ramach konkursu regionalnego Wielkopolska wycieczka w dniach
     20-24 kwietnia 2019 r. dla 2 drużyn z EUROPY Zach. ( 8 osób )


Koszty wycieczek będą w całości ponoszone przez naszą Fundację.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości wycieczek w zależności
od uzyskanych środków finansowych.

Dokładny opis organizacyjny wszystkich 4 konkursów znajduje się na stronie www.konkurs-patrianostra.pl

 

Prosimy o znalezienie w szkołach 3-osobowej drużyny pod opieką
nauczyciela, chętnej do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

Nauczyciel-opiekun powinien się zgłosić do nas telefonicznie
bądź na nasz adres e-mail w celu zgłoszenia drużyny do konkursu
oraz otrzymania tematu pracy konkursowej.

Fundacja Konkursu Historycznego

PATRIA NOSTRA
ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka